62b – Mozzarella-Sticks

6 feine Mozzarella-Sticks mit Dip